Advokátní kancelář Praha a Olomouc | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Aktuality

Máte správně předmět podnikání v obchodním rejstříku?

V nedávné době vydal Nejvyšší soud České republiky usnesení uveřejněné pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, kterým poněkud překvapivě zneplatnil předmět podnikání většiny společností zapsaných do obchodního rejstříku. Zcela běžnou, dovolím si říct až rutinní praxí,...

Ochrana práv poškozeného v trestním řízení

Pachatelům trestné činnosti garantují právní předpisy právo na obhajobu, které z pohledu práva ústavního umožňuje pachatelům, resp. tedy jejich obhájcům hájit zájmy pachatele v trestním řízení, kvalifikovaně argumentovat a předkládat důkazy k prokázání jejich...

Nezákonnost mimořádných opatření

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen jako „Ministerstvo“) se v mnoha případech setkala s kritikou ze strany laické i odborné veřejnosti. Na základě ust. § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění...

Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer působí v České republice již více než patnáct let. Rozsah činnosti advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství po celém území České republiky s ohledem na pobočku v Olomouci a v Praze. V současné době má advokátní kancelář formu sdružení s názvem Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, sdružení advokátů (dále i „PFL“ nebo „advokátní kancelář“).

JUDr. Petr Pečený

JUDr. Petr Pečený
Partner Advokátní kanceláře PFL

Mgr. Petr Fučík

Mgr. Petr Fučík
Partner Advokátní kanceláře PFL

MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Partner Advokátní kanceláře PFL

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance). Významnou částí agendy PFL je také správa pohledávek. PFL poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské republice. PFL s ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradna

PFL usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb spojených s důvěrou a věrností klientů. Pro případ každého klienta se zásadně vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží a klientovi vyúčtují. Je samozřejmé, že naše advokátní kancelář přitom plně dodržuje stavovské předpisy České advokátní komory a právní řád České republiky.

Copyright © 2020 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena