Advokátní kancelář Praha a Olomouc | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Aktuality

Úpadek společnosti Energetický holding Malina a.s.

Úpadek společnosti Energetický holding Malina a.s.Dovolujeme si touto cestou informovat naše klienty, že dne 12.05.2023 byl zjištěn úpadek společnosti Energetický holding Malina a.s. Od dnešního dne běží lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů této společnosti....

Novela autorského zákona

Novela autorského zákona Ke dni 05.01.2023 vešel v účinnost zákon č. 429/2022 Sb. (dále jen jako „Novela autorského zákona“), kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský...

Některé zásadní změny zákona o ochraně spotřebitele

Dne 6.1.2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato novela přináší celou řadu významných změn, přičemž ty nejstěžejnější stručně rozebereme v tomto...

Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer působí v České republice již více než patnáct let. Rozsah činnosti advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství po celém území České republiky s ohledem na pobočku v Olomouci a v Praze. V současné době má advokátní kancelář formu sdružení s názvem Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer, sdružení advokátů (dále i „PFL“ nebo „advokátní kancelář“).

JUDr. Petr Pečený

JUDr. Petr Pečený
Partner Advokátní kanceláře PFL

Mgr. Petr Fučík

Mgr. Petr Fučík
Partner Advokátní kanceláře PFL

MUDr. Mgr. Ivan Langer

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Partner Advokátní kanceláře PFL

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance). Významnou částí agendy PFL je také správa pohledávek. PFL poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské republice. PFL s ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Právní poradna

PFL usiluje o profesionální dokonalost a vysoký standard služeb spojených s důvěrou a věrností klientů. Pro případ každého klienta se zásadně vytváří takový způsob práce vedoucí k optimalizaci vztahu mezi dosaženým výsledkem a prostředky, které se na dosažený výsledek vynaloží a klientovi vyúčtují. Je samozřejmé, že naše advokátní kancelář přitom plně dodržuje stavovské předpisy České advokátní komory a právní řád České republiky.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena