Správa pohledávek | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Správa pohledávek

Advokátní kancelář PFL zastupuje klienty v soudním, rozhodčím, insolvenčním i exekučním řízení a zajišťuje komplexní správu pohledávek klientů zahrnující zejména:

  1. převzetí spisu pohledávky
  2. zajišťování komunikace s dlužníky (např. telefonická komunikace v rámci call centra, osobní jednání, výzvy a sepisy dohod o narovnání)
  3. příprava a podání žaloby na dlužníka u soudu
  4. zastupování v rámci nalézacího soudního řízení až do jeho pravomocného skončení
  5. příprava a podání návrhu na nařízení exekuce maximálně do 30 dní od zjištění právní moci rozsudku či platebního rozkazu
  6. zastupování v rámci exekučního řízení až do jeho pravomocného skončení

Advokátní kancelář PFL podává žaloby zejména formou návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, který je klienta výhodnější oproti listinné podobě z důvodu absence předávky listinných důkazních prostředků a současně z důvodu úhrady nižšího soudního poplatku. Předávání a přebírání dokumentů u každého spisu jsme připraveni provádět v elektronické formě s předávkou pomocí virtuálního úložiště, FTP nebo osobně.

Advokátní kancelář PFL patří v oblasti správy pohledávek k největším advokátním kancelářím v České republice i ve Slovenské republice. Máme zkušenosti jak s vymáháním pohledávek v řádech desítek či stovek milionů, tak s vymáháním retailových pohledávek. Máme přitom zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek, jelikož zajišťujeme správu a vymáhání pohledávek významným firmám z energetické, bankovní, leasingové či úvěrové oblasti.

Advokátní kancelář PFL disponuje moderním a na míru připraveným softwarovým vybavením a databází, které umožňují získat okamžitou informaci o jakémkoliv dlužníkovi klienta, o výši jeho pohledávky a jejím splácení, v jakém stádiu soudního řízení se daný dlužník nachází a mnoho dalších informací. V databázi vedeme o jednotlivých pohledávkách elektronický spis, přičemž klient má právo do této databáze i každého elektronického spisu nahlížet. Současně je naše advokátní kancelář schopna klientovi zasílat pravidelný reporting pohledávek ve struktuře dle jeho požadavků, a to jak ve fázi nalézacího řízení, tak ve fázi exekučního řízení.

Advokátní kancelář PFL důsledně dbá na bezpečnost a integritu veškerých informací a dat získaných od klientů, zejména osobních údajů. Máme vytvořenu Bezpečnostní politiku informačních a komunikačních technologií včetně prováděcí Směrnice, která je bezpodmínečně dodržována. Veškerá data jsou uložena na bezpečném moderním lokálním úložišti a prostřednictvím cloudu za splnění vysokých bezpečnostních standardů. Vysoký stupeň úrovně zabezpečení dat v Advokátní kanceláři PFL nedávno potvrdil i bezpečnostní audit provedený renomovanou IT společností a významnou českou bankou.

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena