Vzor žádosti | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Vzor žádosti

VZOR: ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení:      ____________________________________________
Datum narození:         ____________________________________________
Adresa:                       ____________________________________________
Další identifikace (e-mail, telefonní číslo, apod.):    __________________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

  • Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě AK PFL zpracovává (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené resp. zasmluvněné služby atd.); nebo
  •  Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které AK PFL o mě zpracovává, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo
  •  Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které AK PFL o mě zpracovává, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující e-mailovou adresu: _______________________________________________

na následující adresu: _________________________________________________________

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit  následující osobní údaje: ___________________________________

Právo na výmaz

Přeji si, aby AK PFL o mě dále nezpracovávala následující osobní údaje _________________ a vymazala je ze všech svých systémů a databází, to vše za předpokladu, že neexistuje žádný legitimní důvod pro jejich další zpracovávání či uchovávání.

Právo na omezení zpracování (popište prosím, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat): _______________________________

Přeji si, aby AK PFL omezila následující zpracování __________________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů _______________________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě AK PFL zpracovává, ____________________________, v následujícím formátu___________________________ .

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: __________________________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému mnou určenému správci:

Jméno správce: _________________________________________________
Adresa správce: _________________________________________________
Email správce: __________________________________________________
Telefon správce: _________________________________________________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: _________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a AK PFL uzná oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO / NE).

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti dále vyhověno.

__________________________________________________________________________ .

 

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena