Změny zákoníku práce v důsledku rekodifikace soukromého práva | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Změny zákoníku práce v důsledku rekodifikace soukromého práva

V důsledku přijetí nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ") dochází k určitým změnám rovněž v zákoníku práce. Nejedná se ovšem o nijak převratné změny. Dochází zejména k úpravě terminologie tak, aby odpovídala pojmům obsaženým v NOZ – např. právní úkon bude nově právním jednáním. Pokud NOZ upravuje nějaký právní institut komplexně, dochází k vypuštění úpravy takového institutu v zákoníku práce (jako např. způsobilost osob a dohoda o srážkách ze mzdy).

Částečně dochází také k úpravě neplatnosti jednotlivých právních úkonů (od 1.1.2014 právních jednání). Nově se bude upřednostňovat neplatnost absolutní, což znamená, že z takových úkonů nevznikají žádné právní následky. Neplatné je jednání, které se příčí dobrým mravům nebo odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Neplatnost právního jednání pak nemůže být na újmu zaměstnanci, pokud ji nezpůsobil zaměstnanec výlučně sám.

Zásadnější změnu v případě okamžitého zrušení pracovního poměru však přináší zcela nový § 56a zákoníku práce. Za nezletilého, který dovršil 15 let a zároveň nedosáhl 16 let a ukončil povinnou školní docházku, může jeho zákonný zástupce okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto nezletilého. K platnosti tohoto zrušení bude ale vždy potřeba přivolení soudu. Vzhledem k tomu, že nezletilých zaměstnanců v ČR bývá úplné minimum, úprava se zřejmě nijak zásadně v praxi využívat nebude. Stejně tak bude moci zákonný zástupce těchto nezletilých zaměstnanců ve věku od 15 do 16 let podat výpověď u dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Výpověď u těchto dohod konaných mimo pracovní poměr navíc bude muset být ve všech případech nově pouze písemná.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena