Zákon o ochraně oznamovatelů - WHISTLEBLOWING | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Zákon o ochraně oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

Dnem 1.8.2023 vstoupí v účinnost dlouhou dobu diskutovaný zákon č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů. Tento zákon je širší veřejnosti znám pod pojmem „WHISTLEBLOWING“, což ve své podstatě znamená oznámení osoby (typicky zaměstnance, avšak mohou to být též i osoby, jejichž výkon práv a povinností vyplývá ze smlouvy na poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného dohodnutého plnění) o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (ve většině případů pak půjde typicky o zaměstnavatele).

Zaměstnanci tak budou mít specifickou zákonnou možnost hlásit svému zaměstnavateli veškerá protiprávní jednání, jež ponesou zejména znaky trestného činu, ale i přestupku, za který zákon stanovuje sazbu pokuty, jejíž horní hranice dosahuje alespoň částky 100.000,- Kč.

A co tento zákon pro zaměstnavatele a další dotčené osoby (povinné subjekty) bude prakticky znamenat?

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 zaměstnanců budou muset nově zavést tzv. vnitřní oznamovací systém(zabezpečený komunikační kanál), na základě kterého budou mít zaměstnanci možnost hlásit detekovaná protiprávní jednání. Pokud má zaměstnavatel do 249 zaměstnanců (tedy zaměstnavatelé s 50 – 249 zaměstnanci), může vnitřní oznamovací systém sdílet nebo využít vnitřní oznamovací systém zavedený jiným povinným subjektem, jestliže určí příslušnou osobu, jenž bude schopna přijmout oznámení osobně nejdéle ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Povinné subjekty zaměstnávající nejméně 50 a zároveň měně než 250 zaměstnanců mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systému do 15.12.2023.

Zaměstnavatelé (resp. povinné subjekty) zaměstnávající 250 a více zaměstnanců budou muset zavést svůj vlastní oznamovací systém, a to nejpozději od účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.8.2023!  

Zákon dále počítá s tím, že dotčené osoby zavádějící oznamovací systém budou muset ustanovit i tzv. „příslušnou osobu,“ která bude přijatá oznámení zpracovávat, vyhodnocovat a navrhovat nápravná opatření a přispívat k tomu, aby vůči oznamovatelům nedocházelo k odvetným opatřením (kupříkladu rozvázání pracovního poměru). Zákon před odvetnými opatřeními za podávaná oznámení bude chránit nejen samotné zaměstnance, obchodní partnery zaměstnavatelů, OSVČ, stážisty, ale též i osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit nebo odhalit. Příslušnou osobou však může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná. Zaměstnavatel (res. povinný subjekt) může vedením vnitřního oznamovacího systému pověřit jinou než vlastní osobu, což ho však nezbavuje odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Zákon rovněž specifikuje i přestupky za porušení tohoto zákona, kdy např. za vědomě nepravdivé oznámení hrozí fyzické osobě pokuta ve výši do 50.000,- Kč a zaměstnavateli (povinnému subjektu) za nemožnost podat oznamovatelem oznámení až do výše 1.000.000,- Kč.

Zákon taktéž počítá s tím, že oznamovatelé mohou oznámení podávat přímo u Ministerstva spravedlnosti, které již provozuje externí oznamovací systém na: https://oznamovatel.justice.cz/.

S ohledem na shora uvedené je tak zcela nepochybné, že celou řadu větších zaměstnavatelů čeká revize vnitropodnikových předpisů a opatření souvisejících se zavedením odpovídajícího vnitřního oznamovacího systému, jakož i ustanovení odpovědné osoby za přijímání a vyhodnocování přijatých oznámení. Lze zkonstatovat, že samotný „whistleblowing,“ se tak stává stěžejní součástí tzv. „compliance programů“ vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, o kterém blíže pojednáváme na webovém odkazu: https://www.pfl.cz/nase-sluzby/compliance-trestni-odpovednost-pravnickych-osob.

Jste zaměstnavatel či jiný povinný subjekt, kterého se nově dotýká povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému a ustanovení tzv. příslušné osoby? Obraťte se na nás! Tým Advokátní kanceláře PFL má v této oblasti díky své dlouholeté působnosti bohaté a erudované zkušenosti.

Náš tým pro Vaši společnost může v oblasti whistleblowingu zajistit zejména následující služby: 

  • právní konzultace ke stanovení rozsahu revize vnitropodnikových předpisů a opatření
  • nastavení vnitřního oznamovacího systému/programu spolu s vytvořením doprovodné vnitropodnikové předpisové soustavy
  • zajištění vedení a správu vnitřního oznamovacího systému/programu
  • edukace a školení zaměstnanců a managementu
  • plné právní zastupování v rámci správních a jiných řízeních

Mgr. Adam Silovský, advokát

Pro více informací jsme Vám k dispozici na těchto kontaktech.

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer

Purkyňova 74/2, Praha 1 – Nové Město, 110 00
JUDr. Adam Silovský, advokát
Mail: silovsky@akpeceny.cz
Tel: +420  777 950 568‬

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena