Prodloužení lhůty k zaplacení či podání námitek u směnečného (šekového) platebního rozkazu | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Prodloužení lhůty k zaplacení či podání námitek u směnečného (šekového) platebního rozkazu

 

Dne 1. 5. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 376/11, ze dne 14. 1. 2013 Ústavní soud ve své judikatuře vymezil tři základní hlediska, na jejichž bázi posuzuje konformitu té které právním předpisem stanovené lhůty – tedy zda jí normotvůrce nestanovil svévolně, zda není nepřiměřená a zda neznevýhodňuje některou skupinu subjektů ve srovnání s jinou v možnosti uplatnění práva v důsledku dodatečné změny podmínek. Původní třídenní námitková lhůta (později změněna na 8 denní) ve smyslu § 175 o. s. ř. byla nepřiměřená, neboť směnka je uplatňována i mezi subjekty (spotřebiteli), jež zásadně nejsou v rovném postavení a které nemohou – a ani to nelze od nich spravedlivě očekávat – vnímat směnečný vztah v celé jeho šíři a reflektovat tak případná rizika z něj plynoucí. Prodloužení lhůty na 15 dní srovnává délku této lhůty na stejnou úroveň s ostatními lhůtami v občanském soudním řízení, tj. lhůtou k podání odporu a lhůtou k odvolání. Zároveň poskytuje dostatečnou lhůtu k zaplacení pohledávky a nákladů řízení směnečného dlužníka, případně dává žalovanému dostatečný prostor k přípravě vyjádření a námitek vůči směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu nebo sehnání kvalifikované právní pomoci.

 

 ZDROJ: zákon č. 45/2013 Sb., kterým se mění zákon č. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 

 

Mgr. Michal Holan, advokát

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena