Ochrana práv poškozeného v trestním řízení | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Ochrana práv poškozeného v trestním řízení

Pachatelům trestné činnosti garantují právní předpisy právo na obhajobu, které z pohledu práva ústavního umožňuje pachatelům, resp. tedy jejich obhájcům hájit zájmy pachatele v trestním řízení, kvalifikovaně argumentovat a předkládat důkazy k prokázání jejich tvrzení. Laické veřejnosti však často není známo, že trestní řád definuje také instituty k uplatnění oprávněných zájmů osob poškozených spáchanou trestnou činností.

Předmětem tohoto článku je tedy ochrana práv osob, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejichž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Ust. § 43 trestního řádu garantuje osobám poškozeným trestnou činností právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Uplatnění těchto práv, zejména správné připojení nároku na náhradu škody/nemajetkové újmy k trestnímu řízení, je pro získání následného odškodnění poškozeného zcela klíčové. Na tomto místě je však nutné zmínit, že správné uplatnění nároku poškozeného může být pro laika věcí velmi komplikovanou.

Za tímto účelem zakládá trestní řád poškozeným osobám možnost nechat se v trestním řízení zastoupit zmocněncem. Zmocněnec poškozeného je v praxi zpravidla advokát, který již s náležitou odborností uplatňuje práva poškozeného v trestním řízení.

V komplikovaných trestních kauzách, kde je počet poškozených osob natolik vysoký, že není pro orgány činné v trestním řízení možné postupovat v trestním řízení dostatečně rychle, je poškozeným v dané věci ustanoven tzv. společný zmocněnec. V těchto případech poté mohou poškození v dané věci uplatňovat svá práva výhradně a toliko prostřednictvím tohoto ustanoveného společného zmocněnce.

S těmito komplikovanými kauzami s velkým počtem poškozených osob a s činností společného zmocněnce poškozených má v naší kanceláři bohaté zkušenosti partner advokátní kanceláře MUDr. Mgr. Ivan Langer.

S ohledem na skutečnost, že v poslední době je ze zpráv v médiích patrno, že přibývá kauz investičních podvodů, v nichž právě počet poškozených dosahuje počtu několika tisíců, si dovolujeme touto cestou klienty informovat, že naše advokátní kancelář má zkušenosti se zastupováním poškozených v trestním řízení, a že jsme připraveni rychle a efektivně uplatnit nároky poškozených v probíhajícím trestním řízení.

Pro více informací se obraťte na mailovou adresu: zmocnenec@akpeceny.cz

Mgr. Kristýna Pavlovičová

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena