Některé zásadní změny zákona o ochraně spotřebitele | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Některé zásadní změny zákona o ochraně spotřebitele

Dne 6.1.2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato novela přináší celou řadu významných změn, přičemž ty nejstěžejnější stručně rozebereme v tomto článku.

Jedním ze zcela nových pojmů, které novela zavádí, je tzv. on-line tržiště, jenž je třeba rozlišovat od běžného e-shopu. Zatímco v e-shopu nabízí své zboží zpravidla jeden výrobce svým zákazníkům (spotřebitelům), on-line tržiště je pouze zprostředkovatelem mezi prodávajícími a nakupujícími. Jinými slovy řečeno on-line tržiště poskytuje platformu, prostřednictvím které mohou jiní podnikatelé oslovovat své zákazníky. Typicky se tak jedná např. o aukční portály či nákupní galerie. Pro provozovatele tohoto tržiště pak zákon stanoví řadu infomačních povinností, kdy spotřebitel musí být např. před uzavřením smlouvy informován, s kým smlouvu uzavírá a jaké povinnosti má ona třetí strana a provozovatel on-line tržiště. Zcela stěžejní je zakotvení povinnosti, aby byl spotřebitel seznámen s parametry určujícími pořadí předkládaných nabídek, neboť tato informace se považuje za podstatnou pro účely posouzení, zda nedošlo k užití klamavé obchodní praktiky.

Novela dále přináší přísnější pravidla pro zveřejňování recenzí, kdy prodávající bude nucen uvést, jak konkrétně zajišťuje, aby zveřejněná spotřebitelská recenze pocházela od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně využil nebo si je zakoupil. K tomuto je též vhodné poznamenat, že se zavádí zákaz tzv. dvojí kvality výrobků, což je považováno za nekalosoutěžní praktiku.

Posílení ochrany práv spotřebitele pak novela přináší v podobě možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy či alternativně požadovat přiměřené snížení kupní ceny v případě, že byl spotřebitel poškozen nekalou praktikou obchodníka.

Další významnou změnou je zavedení povinnosti obchodníka předložit spotřebiteli písemný návod k užití zboží na trvalém nosiči dat, kterým může být nejen listina, ale též i zařízení USB, CD, DVD, paměťová karta, e-mail, apod. Naopak za trvalý nosič dat nelze považovat zpřístupnění návodu na internetových stránkách neumožňující uložit návod v jeho nezměněné podobě po určitou dobu.

Jednou z nejdiskutovanějších změn, které novela přináší, je povinnost vztahující se k oznámením o slevách. Prodávající je nově povinen současně s informací o slevě uvést též údaje o nejnižší ceně, za kterou výrobek prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato infomační povinnost má zabránit tomu, aby nebyl spotřebitel lákán na slevu, která vlastně slevou ve skutečnosti vůbec není.

V občanském zákoníku pak dochází k dílčím úpravám povinností prodávajícího při uzavírání smluv po telefonu, kdy prodávající musí spotřebiteli potvrdit nabídku učiněnou po telefonu bez zbytečného odkladu též v textové podobě. Spotřebitel bude smluvně vázán až poté, co projeví svůj výslovný souhlas elektronicky či podpisem potvrzení nabídky.

Při nákupu v e-shopu musí prodávající dále zajistit, aby si spotřebitel byl vědom tohoto, že se zavazuje k zaplacení. Pokud tak prodávající činí prostřednictvím tlačítka nebo podobného prvku, musí na něm být uvedena jednoznačná informace o tom, že spotřebiteli jako zákazníkovi tímto krokem vzniká povinnost k platbě, kdy prodávající může použít formulaci uvedenou v občanském zákoníku, tj. „Objednávka zavazující k platbě,“ či jinou formulaci obdobného významu. Nesplnění této povinnosti pak může způsobit neplatnost smlouvy. Dále byl v této oblasti novelou výslovně stanoven zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček.

Prodlužuje se také lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené během organizovaných prodejních akcí či při podomním prodeji (např. se jedná již o notoricky známé prodej hrnců a jiného kuchyňské vybavení…) ze 14-ti dnů na 30 dnů.

Nově se stanovuje lhůta pro odevzdání věci spotřebiteli – pokud není ujednán čas plnění - prodávající je povinen odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Zajímavostí pak je to, že nepředání věci v ujednaném čase nebo výše uvedené lhůtě je přestupkem!

Dalším významným milníkem, který novela přináší, je úprava odpovědnosti za vady, kdy asi nejpodstatnější změnou je úprava domněnky, že věc byla vadná již při převzetí, kdy tato domněnková lhůta, se prodlužuje ze 6 měsíců na 1 rok. Po tuto dobu je tedy na prodávajícím, aby prokázal, že při převzetí spotřebitelem byla věc bezvadná.

Novela zákona o ochraně spotřebitele, jakož i občanského zákoníku, přináší celou řadu dalších změn, např. v podobě smlouvy o poskytování digitálního obsahu či úpravy procesu uzavírání smluv distančním způsobem nebo informování spotřebitele o podnikateli, vlastnostech produktu či informací před uzavřením samotné smlouvy. Doporučujeme podnikatelům prodávajícím určité zboží zkontrolovat a upravit prodejní a reklamační procesy, jakož i metodiky uzavírání smluv, tak aby vše odpovídalo výše uvedené novele, které je opět na podnikatele přísnější ve prospěch zvýšení ochrany práv spotřebitelů.

V Praze dne 13. ledna 2023

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena