Návrh zákona o Rozhodčím soudu pro sport | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Návrh zákona o Rozhodčím soudu pro sport

 Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 17. 4. 2013 návrh zákona o Rozhodčím soudu pro sport. Rozhodčím soudem pro sport by měl být stálý rozhodčí soud v pojetí zákona  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, jehož náplní by bylo rozhodování majetkových sporů v oblasti sportu. Sídlem tohoto rozhodčího soudu by byla Praha a v jeho čele by stálo předsednictvo jmenované Asociací sportu ČR o.p.s. na dobu pěti let. Návrh zákona (jak je uvedeno v důvodové zprávě) reflektuje na potřebu vytvoření nástrojů a mechanismů pro efektivní a rychlé řešení sporů v oblasti sportu, jež by současně více zohledňovaly mezinárodně uznávaná sportovní pravidla a normy.

 

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 a současně byl předložen též Vládě k vyjádření stanoviska.

 

Vláda zaslala své stanovisko dne 16. 5. 2013. V rámci stanoviska vyslovila nesouhlas, který opřela zejména o to, že návrh předpokládá zřízení Asociace sportu ČR, o. p. s., která by měla mít rozhodující vliv na obsazování Rozhodčího soudu pro sport. V současné době však tento subjekt neexistuje, není vůbec zřejmé, jak by měl být vytvořen. Současně není ani jisté, zda by tuto organizaci jednotlivé sportovní svazy respektovaly, popřípadě se na ní účastnily. Pokud by měl být rozhodčí soud tohoto charakteru zřízen, pak je ho z pohledu Vlády potřeba vázat na trvalé subjekty, které jsou mezinárodně uznávané a které se problematikou sportu soustavně a dlouhodobě zabývají. Jen takovéto subjekty jsou schopny naplnit účel takovéhoto zákona.  Vláda se současně neztotožnila s názorem předkladatelů, že přijetí zákona nebude mít žádné dopady na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí, neboť z předloženého materiálu není zřejmé, jaké náklady by byly spojeny se zřízením této arbitrážní instituce a ekonomickým zajištěním jejího provozu a z jakých prostředků by byly tyto náklady hrazeny. Současně Vláda označila návrh za nekoncepční a inkonzistentní s návrhem zákona o podpoře sportu, jenž v současné době připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny posléze dne 30. 5. 2013 návrh zákona projednal a doporučil k projednání. Současně navrhl přikázat k projednání Ústavně právnímu výboru. Návrh tak v Poslanecké sněmovně putuje do fáze projednávání v tzv. 1. čtení.

 

Mgr. Ivo Heger, advokátní koncipient 

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena