Lze požadovat náhradu nemajetkové újmy za omezení osobní svobody podle ustanovení občanského zákoníku? | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Lze požadovat náhradu nemajetkové újmy za omezení osobní svobody podle ustanovení občanského zákoníku?

Zásadním předpokladem pro aplikaci zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je především novela tohoto zákona č. 160/2006 Sb. Vyloučení shora popisovaného nároku podle občanského zákoníku platí v případě, že došlo k vydání nezákonného rozhodnutí za účinnosti zák. č. 160/2006 Sb., tj. počínaje 27. 4. 2006, popř. tehdy, byla-li sice tato rozhodnutí vydána před účinností zák. č. 160/2006 Sb., ale újma jimi způsobená nastala až v době po jeho účinnosti (např. nezákonné rozhodnutí o vzetí do vazby bylo vydáno před 27. 4. 2006, ale vazba byla částečně vykonána až po tomto datu). Do té doby totiž právní řád České republiky neznal institut odškodnění nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, a to ani aplikací zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.


JUDr. Jan Beneš, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena