Licence podle nového občanského zákoníku | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Licence podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník z větší části přejímá do obecných ustanovení právní úpravu obsaženou v autorském zákoně, která doposud platila pouze pro licence poskytované podle autorského zákona. Většina těchto ustanovení proto bude představovat změnu pouze pro licence k právům průmyslového vlastnictví, jejichž dosavadní úprava je v některých otázkách odlišná. Změna pro oblast průmyslových práv tak např. spočívá v tom, že ve smlouvě si lze ujednat, že licence se poskytuje bezúplatně. Takový postup byl doposud možný pouze v případě autorskoprávních licencí. Obecně dále výslovně platí, že pokud byla sjednána licence na dobu neurčitou, může být vypovězena. V tomto ohledu lze účastníkům smlouvy doporučit, aby si sjednali vlastní výpovědní dobu. V opačném případě se bude aplikovat výpovědní doba stanovená NOZ. Dle ní nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně. Nově je rovněž „univerzálně" zavedeno, že aktivní legitimace při ochraně licence přísluší nabyvateli licence.

 

JUDr. Jan Beneš, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena