Koupě použité věci – lze vůbec reklamovat vady? | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Koupě použité věci – lze vůbec reklamovat vady?


V první řadě je nutné posoudit, od koho vlastně věc kupujeme. Máme totiž odlišná práva v případě, kdy věc kupujeme od osoby (nebo společnosti), která se prodejem použitých věcí živí, anebo od běžné fyzické osoby, která se zbavuje svých nepotřebných věcí. Pokud je totiž prodejce podnikatelem, má spotřebitel možnost do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit (to samozřejmě za situace, kdy nakupujeme mimo prostory podnikatele např. na internetu: e-shop, aukční server apod.). Takovou možnost při koupi od běžné fyzické osoby samozřejmě nemáme. Další nároky pak jsou shodné pro obě kategorie koupě.

 


Prodejce odpovídá pouze za ty vady, které má věc v době, kdy ji kupující převezme. Tyto vady ale nemusí být na první pohled zřejmé a mohou se projevit až později, i tak za ně ale prodávající odpovídá.
Občanský zákoník pak rozlišuje mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy (dříve se rozlišovalo mezi vadami opravitelnými a neopravitelnými). Jako příklad podstatného porušení smlouvy si můžeme představit například to, že zakoupená věc vůbec neodpovídá jejímu popisu na internetu (jedná se o úplně jinou věc, nebo je poškozená, ačkoli v inzerátu byla věc označena jako nepoškozená). Podstatné porušení lze obecně charakterizovat i takto: prodávající ví, že kdyby kupující o porušení smlouvy věděl, vůbec by smlouvu neuzavřel. V takovém případě má kupující nárok na:


- odstranění vady opravou,
- přiměřenou slevu z ceny,
- odstoupení od smlouvy.

 

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy, ale rozdíl v právech není nijak zásadní. Kupující má opět nárok na odstranění vady opravou, nebo přiměřenou slevu z ceny. Už však nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

 

Jak je z výše uvedeného patrné oproti běžným právům z odpovědnosti za vady není zmíněna výměna věci. Na tu nemá kupující použité věci nárok, neboť samozřejmě není možné, aby prodávající mu dodal stejně použitou totožnou věc.

 

Důležité je taky vadu zakoupené věci oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste ji zjistili (případně mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit). Pokud to kupující neučiní, může se stát, že mu v případě neochotného prodejce a jím uplatněné námitky, že vada nebyla včas oznámena, ani soud jeho právo později nepřizná.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena