Kdo je oprávněn přebírat poštu do vlastních rukou u právnických osob? | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Kdo je oprávněn přebírat poštu do vlastních rukou u právnických osob?

Při přebírání doporučené pošty u právnických osob je nutné, aby na doručence byla správně označena obchodní firma, IČO a adresa sídla a dále uvedena osoba, která poštu převzala. Tato osoba musí mít oprávnění přebírat poštu, aby následně nedošlo k pochybnostem o správnosti doručení.
V současné době by již veškerá komunikace mezi právnickými osobami a soudy (případně jinými orgány státní správy) měla probíhat elektronickou poštou do datové schránky. Výjimečně se ovšem stane, že soud stále doručují prostřednictvím poštovního doručovatele. V tomto případě, ale i v jiných případech, kdy dochází k přebírání doporučené pošty, musí být na doručence uvedena správně označená obchodní firma, IČO a adresa sídla společnosti a dále osoba, která poštu převzala. Osoba přebírající poštu musí být statutární orgánem společnosti nebo osobou, kterou statutární orgán prověřil přijímáním písemností. Chybné doručení může mít vliv na správný běh lhůt k podání opravných prostředků i nabytí právní moci rozhodnutí.

 

Mgr. Michal Holan, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena