Je jednatel oprávněn k podání návrhu na přezkum platnosti valné hromady? | Advokátní kancelář Praha a Olomouc

Je jednatel oprávněn k podání návrhu na přezkum platnosti valné hromady?

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 1888/2012 ze dne 17.12.2013, se zabýval otázkou zda-li jednatel má, v případě, že valná hromada nebyla řádně svolána, možnost uplatnit právo na přezkum platnosti usnesení takové valné hromady.

Nejvyšší soud ve svém odůvodnění vycházel z ustanovení § 131 odst. 1 obchodního zákoníku, kdy i jednatel se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami. Nejvyšší soud dále v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že takové právo se prekluduje, ledaže bude uplatněno jednak v subjektivní lhůtě 3 měsíců nejdéle však do jednoho roku od přijetí usnesení.


Nejvyšší soud v odůvodnění rozhodnutí uzavřel, že zde není prostor pro jiný výklad předmětného zákonného ustanovení než, že subjektivní prekluzivní lhůta uvedená v ust. § 131 odst. 1 obchodního zákoníku se vztahuje i na jednatele nebo jinak řečeno, že i jednatel má možnost uplatnit právo na přezkum platnosti usnesení valné hromady, a to v prekluzivní lhůtě.

 

Mgr. Roman Pospiech, advokát

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

Copyright © 2022 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena